Regulamin

 

Regulamin Asortimo

Warunki współpracy

 

Artykuł 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki współpracy Asortimo sp. z o.o. z kontrahentami w ramach serwisu w domenie asortimo.pl (zwanego dalej „Asortimo ") w zakresie świadczenia odpłatnych usług publikacji artykułów sponsorowanych, porównywarki cen, w tym polegających na podejmowaniu działań zmierzających do prezentowania w Asortimo towarów dostępnych w ramach aptek internetowych prowadzonych przez kontrahentów.

 

 1. Operatorem Asortimo jest Asortimo sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-122), przy ul. Węglowej 1/3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000910174, posiadającą NIP: 7773257986 (zwana dalej „Operatorem").

 

 1. Regulamin nie ma zastosowania do podmiotów, korzystających z Asortimo w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 

 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 1. W celu korzystania z Asortimo, niezbędne jest posiadanie komputera bądź innego urządzenia, posiadającego dostęp do Internetu oraz wyposażonego w oprogramowanie służące przeglądaniu i korzystaniu ze stron www, a także konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze.

 

 

 

Artykuł 2. Definicje

 

 1. Użytkownik – osoba odwiedzająca strony Asortimo.

 

 1. Asortimo - platforma internetowa w domenie asortimo.pl prowadzona przez Operatora, będąca porównywarką Towarów, służącą do prezentacji Towarów oferowanych przez Kontrahentów w ramach Serwisów internetowych.

 

 1. Kontrahent - przedsiębiorca, który zawarł z Operatorem Umowę i który prowadzi Serwis internetowy, klient Asortimo.

 

 1. Serwis internetowy – (1) sklep internetowy, stanowiący zorganizowany zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych, pozwalających Użytkownikom na dokonywanie zakupu produktów lub usług przez internet, prowadzony przez Kontrahenta lub (2) platforma, stanowiąca zorganizowany zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych, prezentująca Użytkownikom produkty lub usługi przez internet (bez możliwości zakupu przez internet), prowadzona przez Kontrahenta.

 

 1. Towar - produkt lub usługa prezentowane w Asortimo i oferowane przez Kontrahentów w Serwisie internetowym.

 

 1. Umowa - umowa na czas nieokreślony zawarta pomiędzy Kontrahentem a Operatorem w trybie określonym w Regulaminie, której przedmiotem jest współpraca Operatora z Kontrahentem w ramach Asortimo w zakresie świadczenia usług przez Operatora na warunkach ujętych w Regulaminie oraz Cenniku.

 

 1. Usługi - usługi świadczone przez Operatora w ramach Asortimo, które umożliwiają porównywanie cen Towarów prezentowanych w Serwisie internetowym oraz publikację artykułów sponsorowanych

 

 1. Regulamin - niniejszy regulamin.

 

 

Artykuł 3. Warunki współpracy

 

 1. Warunkiem nawiązania współpracy Kontrahenta z Operatorem jest dokonanie poprawnej rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się w Asortimo i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, w tym Cennika.

 

 1. Rejestrację w Asortimo rozpoczyna się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego w Asortimo, za pośrednictwem którego podaje się dane Kontrahenta, w szczególności: nazwę firmy, numer NIP, numer KRS, pełny adres kontaktowy, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego, jak również dane osoby odpowiedzialnej za kontakt z Kontrahentem. Rejestracji, a także wszystkich dalszych czynności w Asortimo, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania tych czynności oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków na rzecz Kontrahenta.

 

 1. Po wysłaniu formularza zgłaszający otrzymuje na wskazany w formularzu adres e-mail wiadomość informującą o rejestracji. Operator może wymagać podania dodatkowych danych lub wykonania niezbędnych czynności do rejestracji.

 

 1. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy między Operatorem a Kontrahentem, której przedmiotem są Usługi świadczone na warunkach określonych niniejszym Regulaminem. Kontrahent otrzymuje również dostęp do utworzonego dla niego zbioru danych (zwanego dalej „kontem"), z którego może korzystać po podaniu adresu e-mail oraz hasła (logowanie).

 

 1. Przekazane Operatorowi przez Kontrahenta dane osobowe będą wykorzystywane na potrzeby Asortimo oraz platformy z nim powiązanej prowadzonej w domenie verseocss.com. 

 

 1. Współpraca Kontrahenta z Operatorem polegająca na:
 1. prezentowaniu i porównywaniu Towarów mieszczących się w ramach Serwisu internetowego oraz przekierowywaniu Użytkowników do Serwisu internetowego,
 2. publikacji artykułów sponsorowanych,

jest odpłatna zgodnie z Cennikiem dostępnym w ramach Asortimo.

 

 1. Kontrahent może rozwiązać współpracę z Operatorem w dowolnym momencie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, poprzez przesłanie drogą elektroniczną wypowiedzenia Umowy. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Użytkownika w zobowiązaniu dokonania rozliczenia wynikającego z Umowy (w tym dokonania zapłaty za Usługi). 

 

 1. Operator może rozwiązać współpracę z Kontrahentem z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, bez podania przyczyny.

 

 

 

Artykuł 4. Świadczenie Usługi

 

 1. Świadczenie Usługi przez Operatora następuje poprzez:
 1. zamieszczenie w Asortimo oferty handlowej Serwisu internetowego
 2. zamieszczenie w Asortimo artykułu sponsorowanego

 w zakresie i trybie opisanym w dalszych punktach Regulaminu.

 

 1. Zamieszczenie w Asortimo oferty handlowej Serwisu internetowego następuje na podstawie dostarczonych przez Kontrahenta informacji o tej ofercie. Kontrahent jest w pełni odpowiedzialny za dostarczanie aktualnej i prawdziwej informacji o Towarach, przekazywanej Operatorowi za pośrednictwem formularza elektronicznego znajdującego się na stronie internetowej Asortimo w pliku danych zapisanych w formacie XML lub w inny wymagany sposób przez Operatora. Operator zapewnia Kontrahentowi niezbędne informacje oraz doradztwo w zakresie integracji oraz współpracy z Asortimo.

 

 1. Zamieszczenie w Asortimo artykułu sponsorowanego następuje na podstawie dostarczonej przez Kontrahenta treści tego artykułu. Artykuł sponsorowany powinien być dostarczony przez kontrahenta w formacie doc lub docx na adres e-mail [email protected] Operator zapewnia Kontrahentowi niezbędne informacje oraz doradztwo w zakresie integracji oraz współpracy z Asortimo.

 

 1. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji artykułu sponsorowanego jeśli jego treść będzie sprzeczna z powszechnie obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności zawierająca sformułowania wulgarne i obraźliwe. Wytyczne dotyczące tworzenia artykułów.

 

 1. Kontrahent może zamieścić w treści artykułu sponsorowanego linki kierujące do jego domeny internetowej. Linki zamieszczone w artykule sponsorowanym pozostają aktywne przez cały czas świadczenia usługi przez Operatora. Po zakończeniu świadczenia usługi przez operatora, linki zamieszczone w artykule sponsorowanym zostają usunięte.

 

 1. Kontrahent otrzyma na adres e-mail podany podczas rejestracji informacje o uruchomieniu Usługi w Asortimo („Potwierdzenie Usługi"). Wynagrodzenie na rzecz Operatora jest płatne co miesiąc z góry, w terminach wskazanych w Potwierdzeniu Usługi, zgodnie z Cennikiem na podstawie wystawionej przez Operatora faktury.

 

 1. Usługi mogą być odpłatne (zgodnie z Cennikiem). Jeżeli Usługa jest odpłatna, Usługa uruchamiana jest po uiszczeniu wynagrodzenia na rzecz Operatora. Kwota Usługi powiększona zostanie o należny podatek VAT. Usługa uruchamiana jest dopiero po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym Operatora i aktywowana jest na okres 30 dni. Odnowienie Usługi na kolejne 30 dni następuje przez opłacenie faktury do końca trwania bieżącego okresu za miesiąc kolejny. Brak zapłaty wstrzymuje świadczenie Usługi. 

 

 1. W trakcie współpracy Kontrahent i Operator mogą porozumieć się do co zastosowania innego, niż wskazany model rozliczeń. Przyjęcie takiego modelu następuje na warunkach przedstawionych przez Operatora i zaakceptowanych przez Kontrahenta.

 

 1. Kontrahenci otrzymujący faktury zobowiązani są do uiszczenia należności wykazanej w tej fakturze. Formą przesyłania faktur jest udostępnianie ich w formie elektronicznej w ramach konta. 

 

 1. Prezentacja danej oferty Serwisu internetowego w Asortimo obejmuje również udostępnienie Użytkownikom odnośnika do Serwisu internetowego co umożliwia kontakt z Kontrahentem lub zakup prezentowanego Towaru bezpośrednio na stronach Serwisu internetowego.

 

 1. Kontrahent wyraża zgodę na poddawanie Serwisu internetowego i Towarów ocenie Użytkowników, wyrażanych w formie opinii publikowanych w Asortimo.

 

 

 

Artykuł 5. Prawa i obowiązki Kontrahenta

 

 1. Kontrahent zobowiązany jest prowadzić Serwisy internetowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kontrahent powinien podać na stronach Serwisu internetowego swoją pełną nazwę oraz aktualne dane teleadresowe i rejestrowe oraz na bieżąco je aktualizować, a także inne elementy wymagane przepisami prawa, w szczególności prawa konsumenckiego oraz regulacji dotyczących ochrony danych osobowych. Kontrahent powinien podawać ceny brutto.

 

 1. Kontrahent zobowiązuje się do prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa, w szczególności do posiadania wymaganych prawem aktualnych koncesji lub zezwoleń; w sytuacji, gdy zezwolenie lub koncesja wygasła, Kontrahent zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Operatora.

 

 1. Zakazana jest prezentacja w Asortimo ofert dotyczących Towarów zabronionych przez przepisy prawa, naruszających zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji czy zakazanej prawem reklamy. Kontrahent oświadcza, że oferowane Towary, nie naruszają przepisów prawa, praw osób trzecich i są wolne od wad prawnych i fizycznych.

 

 1. Kontrahent przesyłając i prezentując swoje oferty w Asortimo przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na ich porównywanie, opiniowanie, agregowanie oraz prezentację przez Operatora w sposób analityczny i syntetyczny.

 

 1. W przypadku uzyskania przez Operatora informacji o prezentacji Towarów w sposób naruszający w jakimkolwiek zakresie postanowienia Regulaminu, Operator ma prawo natychmiast zawiesić świadczenie Usług, co nie wyłącza dalszych uprawnień (w tym odszkodowawczych).

 

 1. Kontrahent oświadcza, że przysługuje mu prawo do używania wszelkich materiałów i dóbr niematerialnych znajdujący się na jego stronach internetowych, w tym znaków towarowych, zdjęć i opisów służących do oznaczania Towarów oferowanych w Serwisie internetowym oraz do oznaczania samego Serwisu internetowego.

 

 1. Kontrahent zobowiązany jest do realizowania zobowiązań wobec Użytkowników zgodnie z warunkami oferty wskazanymi w udostępnionym pliku danych. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia, złożonego przez Użytkownika przekierowanego z Asortimo do Serwisu internetowego.

 

 1. Kontrahent ponosi całkowitą odpowiedzialność za nieprawdziwość złożonych oświadczeń i zapewnień oraz za niedopełnienie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

 

 1. Kontrahent ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, potrzebnych do świadczenia Usług określonych w Regulaminie.

 

 1. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność wobec Operatora za wady fizyczne i prawne przekazanych informacji, które są podstawą prawidłowego wykonania Usług przez Operatora, a w przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich w pełni zrekompensuje Operatorowi wszelkie powstałe wskutek powyższego szkody.

 

 1. Kontrahent korzystając z Asortimo zobowiązany jest do powstrzymania się od jakichkolwiek działań o charakterze bezprawnym, a w szczególności od:
 1. korzystania z Asortimo bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem bądź w celu naruszenia przepisów prawa,
 2. korzystania z Asortimo w sposób sprzeczny z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet,
 3. korzystania z Asortimo w sposób nienaruszający prawa Operatora, innych klientów lub osób trzecich, w szczególności poprzez podawanie nieprawdziwych bądź cudzych danych,
 4. podszywanie się pod inne podmioty lub nadużycie posiadanych uprawnień,
 5. dostarczania przez lub do danych powodujących zachwianie pracy, przeciążenie systemów informatycznych lub nieuprawnione modyfikowanie danych zawartych w Asortimo i jego częściach,
 6. w przypadku logowania do Asortimo posługiwania się danymi, do których wyłączne prawo dostępu ma Kontrahent.

 

 

 

Artykuł 6. Prawa i obowiązki Operatora

 

 1. Operator zobowiązuje się do prezentacji Towarów oferowanych w Serwisie internetowym przekazanych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

 1. Operator wykona integrację oferty Serwisu internetowego w terminie do 21 dni od daty przesłania poprawnego pliku danych. Integrację może opóźnić, gdy występują problemy techniczne związane z interpretacją pliku danych.

 

 1. Operator zastrzega sobie prawo do zgłoszenia uwag do treści artykułu kontrahenta w terminie 7 dni od daty przesłania przez kontrahenta treści artykułu. Niezgłoszenie uwag w terminie, uznaje się za przyjęcie treści artykułu bez uwag.

 

 1. W przypadku zgłoszenia uwag do artykułu Operator ma prawo odmówić publikacji artykułu do czasu usunięcia wad wskazanych przez Operatora.

 

 1. Operator zobowiązuje się opublikować artykuł sponsorowany w terminie 7 dni od daty przyjęcia treści artykułu bez uwag. 

 

 1. Odmowa publikacji artykułu z powodu zgłoszonych uwag nie jest podstawą do zwrotu wynagrodzenia.

 

 1. W przypadku zakończenia współpracy pomiędzy Operatorem a Kontrahentem, Operator zachowuje prawo do udostępnienia informacji w ramach Asortimo o archiwalnej ofercie handlowej Sklepu internetowego Kontrahenta z zastrzeżeniem jej aktualnej niedostępności w ramach Asortimo, na co Kontrahent niniejszym wyraża zgodę.

 

 1. Odpowiedzialność Operatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług jest ograniczona do wysokości opłaty wniesionej przez Kontrahenta za Usługę.

 

 1. Operator świadcząc Usługi nie staje się w żadnym zakresie stroną transakcji dokonywanych przez Kontrahenta z Użytkownikami. Wyłączną odpowiedzialność za wykonanie umowy zawartej pomiędzy Kontrahentem a Użytkownikiem ponoszą strony tej umowy.

 

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron Serwisu internetowego Kontrahenta, nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Użytkowników lub Kontrahenta zobowiązań wynikających z transakcji zawartych między Użytkownikiem a Kontrahentem. 

 

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów prezentowanych w Serwisie internetowym oraz w Asortimo. Za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Kontrahenta i inne strony transakcji zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a Kontrahentem ponosi wyłącznie Kontrahent.

 

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji podawanych przez Kontrahenta, ani za zgodność informacji z ofertą prezentowaną w Serwisie internetowym.

 

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędne przekierowania z Asortimo do Serwisu internetowego powstałe w wyniku nieprawidłowego przygotowania lub aktualizacji pliku danych przez Kontrahenta.

 

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat Kontrahenta wynikających z przerwania, zawieszenia lub odmowy świadczenia Usług.

 

 1. Operator ma prawo do dokonywania przerw w dostępie do Usług w celu przeprowadzenia prac modernizacyjnych Asortimo, przerw koniecznych do rozbudowy, usuwania ewentualnych awarii, innych zdarzeń losowych. Operator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby przerwy w funkcjonowaniu Asortimo były przeprowadzane w czasie najmniej uciążliwym dla Kontrahenta. O planowanych przerwach Operator będzie informować Kontrahenta z 24-godzinnym wyprzedzeniem, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub strony w Asortimo.

 

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z zakłóceń w pracy łączy internetowych, przerw technicznych, o którym mowa powyżej, oraz innych od niego niezależnych, które mogą wpłynąć na świadczenie Usług.

 

 1. Operator jest uprawniony do odmowy, w każdym czasie, prezentowania w Asortimo jakichkolwiek treści lub materiałów graficznych, co do których istnieje podejrzenie, że mogą naruszyć przepisy prawa, prawa osób trzecich lub dobre obyczaje bądź urażać uczucia, w tym uczucia religijne.

 

 1. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Asortimo całości lub części oferty Serwisu internetowego Kontrahenta, rozwiązania współpracy z Kontrahentem w trybie natychmiastowym lub zawieszenia świadczenia całości lub części Usług w dowolnym momencie, gdy:

 

 1. Kontrahent podał nieprawdziwe bądź niepełne dane, do których złożenia zobowiązany jest na podstawie postanowień Regulaminu;
 2. zachodzi obawa, że za pośrednictwem Serwisu internetowego są lub mogą być podejmowane działania stanowiące czyny bezprawne;
 3. Towar Kontrahenta prezentowany w Asortimo narusza przepisy prawa lub prawa osób trzecich;
 4. uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze Towarów prezentowanych przez Kontrahenta w Asortimo;
 5. działania lub zaniechania Kontrahenta naruszają Regulamin, bądź obowiązujące przepisy prawa, bądź negatywnie wpływają na dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzą Operatorowi;
 6. Kontrahent zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Operatora za Usługi świadczone w ramach Asortimo przez okres dłuższy niż 21 dni, bądź podejmuje działania mające na celu uniknięcie obowiązku uiszczenia należnych Operatorowi opłat;
 7. występuje brak należytej współpracy po stronie Kontrahenta, uniemożliwiający bądź poważnie utrudniający Operatorowi prawidłową realizację Umowy.

 

 1. Kontrahent, z którym Operator rozwiązał Umowę, może ponownie zarejestrować się w Asortimo jedynie po uzyskaniu uprzedniej zgody Operatora.

 

 

 

Artykuł 7. Ochrona danych osobowych

 

 1. Operator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony poufnych danych i informacji przekazanych przez Kontrahenta. Operator stosuje środki organizacyjne i techniczne służące bezpieczeństwu przekazanych danych i informacji, w tym środki wymagane w przepisach obowiązującego prawa.

 

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności i plików cookie dostępna na stronach Asortimo.

 

 

 

Artykuł 8. Postępowanie reklamacyjne – skargi i mediacje

 

 1. Kontrahent może złożyć skargę, dotyczącą następujących kwestii mających wpływ na sytuację Kontrahenta: 
  1. usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane przez Operatora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu albo Operator nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  2. usunięcia określonych treści opublikowanych przez Kontrahenta w ramach Asortimo;
  3. zawieszenia konta lub ograniczenia dostępu do określonych Usług;
  4. kwestii technologicznych, które wiążą się bezpośrednio ze świadczeniem usług w ramach Asortimo;
  5. środków stosowanych przez Operatora lub jego zachowania, które wiążą się bezpośrednio ze świadczeniem usług w ramach Asortimo.

 

 1. Skarga może zostać złożona na adres e-mail [email protected] lub w formie pisemnej na adres Operatora. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail, podany podczas rejestracji konta, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz oczekiwany sposób rozstrzygnięcia sprawy.

 

 1. Jeżeli podane w skardze dane lub informacje wymagają uzupełnienia dla prawidłowego jej rozpatrzenia, przed rozpatrzeniem skargi Operator zwróci się do składającego skargę na adres e-mail o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie.

 

 1. Operator rozpoznaje skargę w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Kontrahent otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia skargi drogą korespondencji elektronicznej, na podany przez niego adres. W przypadku odrzucenia skargi Operator powiadomi o tym Kontrahenta podając powody tej decyzji.

 

 1. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia z Operatorem, w tym w zakresie skarg, których nie udało się rozstrzygnąć, Operator – na wniosek Kontrahenta - jest gotowy podjąć próbę osiągnięcia porozumienia w drodze pozasądowego rozstrzygania sporów za pośrednictwem mediatorów współpracujących z Wielkopolskim Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Lista mediatorów oraz regulamin mediacji dostępne są na stronach internetowych https://caim.com.pl. Mediacja jest odpłatna, przy czym Operator ponosi rozsądną część całkowitych kosztów mediacji zgodnie z przepisami prawa. 

 

 1. Kontrahent zachowuje pełną swobodę zaproponowania innego mediatora, z pomocą którego jest gotów podjąć mediacje.

 

 1. Możliwość skorzystania z mediacji jest dobrowolna. Operator zastrzega sobie prawo odmowy udziału w mediacji.

 

 

 

Artykuł 9. Postanowienia końcowe

 

 1. Operator jest uprawniony do zmiany Regulaminu.

 

 1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Operator poinformuje o tym Kontrahentów na stronach Asortimo.

 

 1. Regulamin wchodzi w życie od dnia wskazanego w jego zmianie, nie szybszym jednak niż 15 dni od dnia jego ogłoszenia przez Operatora.

 

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

 

 1. W razie uznania niektórych postanowień Regulaminu za nieważne w orzeczeniu sądu lub innego uprawnionego organu, pozostałe postanowienia pozostają ważne.

 

 1. Prawem właściwym dla umów pomiędzy Operatorem a Kontrahentem jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania Umowy, w tym Regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby Operatora.